Игри

Информация за страница Договор

   Да се подпише договор между две или повече страни в наши дни е нещо, което вече се смята за напълно обичайно явление. И ако допреди години до такова нещо не се е стигало чак толкова често, то сега нещата са коренно различни. Всяка търговска или друг вид сделка изисква сключването на споразумение, независимо дали устно или писмено. Благодарение на въпросното споразумение се орегулират правата и задълженията на всяка една страна, които тя трябва съвестно и стриктно да изпълнява. Договорът представлява своеобразен гаранционен документ, който задължава страните да не пристъпват поетите задължения. Тези от тях, които все пак решат да го направят, с пълно основание могат да се преследват по съдебен ред и да бъдат подведени под отговорност. В практиката има много такива случаи, каквито всеки ден стават и за които ние научаваме от новините в различните медии. Подписването на едно такова споразумение е нещо, което на всяка цена трябва добре да се обмисли и обсъди с цел да не се стигне до неизгоди.

    Ползите и облагите от даден договор често пъти е това, към което се стремят много хора. За сметка на това има и много такива, чиято единствена цел е да са стриктни, коректни и толерантни към другата страна. За да се избегне до минимум рискът от подписването на измамно или твърде неизгодно споразумение, задължително е да се потърси професионалната помощ на юридическо лице. Правистите обикновено си имат много работа с договори по дела, които водят или в които защитават своите клиенти. Особено характерно е това в сферата на правото от типа административно, при което договорите, жалбите и постановленията са неизбежни. Само един добре осведомен и способен адвокат би могъл да посочи на клиента си доколко договорът е изгоден и не крие ли някакви сериозни рискове. Не са малко случаите, когато договорът може да се подпише набързо, без дори изобщо да се прегледат неговите клаузи и постановления, а впоследствие да се окаже, че с подписът най-отдолу се дава съгласие за извършването на измама. Лошото е, че веднъж сложен, подписът вече узаконява сключването на сделката и единственият възможен начин да се потърси справедливост е по съдебен ред.

     В зависимост от това за какво точно се отнася даден договор, той може да е по-кратък или по-обширен. Всъщност сложността му не се определя от дължината, а от материята и от клаузите. Понякога те са наистина много на брой и се налага подробното изчитане, така че нищо да не остане неизяснено впоследствие. Жертви на измама с подписването на договори често са възрастни хора, за което също се информира всеки ден в новините и в различните електронни медии. Например при наемането на строителна фирма за поправка на покриви или смяна на улуци е възможно договорът да е така направен, че изцяло да е от полза единствено на работещите. Разбира се, това не важи за случаите, когато се направи проучване на фирмата и се потърси информация за нейните име и авторитет. Такова нещо може да се случи само при положение, че работниците, представящи се за такива, нямат нужните документи, които да докажат тяхната професия.

eXTReMe Tracker